Mapy do celów projektowych

Czas realizacji około 14 dni

Mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czytaj więcej...

Inwentaryzacji budynków i uzbrojenia podziemnego

Czas realizacji około 14 dni

Wytyczenia budynku dokonuje się na podstawie projektu zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe, projekt oprócz rysunków technicznych zawiera również plan zagospodarowania działki sporządzony przez projektanta na mapie do celów projektowych (wtórnik).

Czytaj więcej...

Geodezyjna obsługa inwestycji

Czas realizacji zależne od potrzeb kierownika budowy i wielkości projektu

Zakres czynności geodezyjnych w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej obejmuje wytyczenie budynku na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą.

Czytaj więcej...

Podział nieruchomości

Czas realizacji około od 30dni  do 60 dni  

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

Czytaj więcej...