Geodezyjna obsługa inwestycji

Czas realizacji zależne od potrzeb kierownika budowy i wielkości projektu

Zakres czynności geodezyjnych w przypadku realizacji jakiejkolwiek inwestycji budowlanej obejmuje wytyczenie budynku na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą.

 

Wszelkie działania, w wyniku których, kształtowana jest przestrzeń muszą być odnotowane w dokumentach geodezyjnych. Wyniki opracowań geodezyjnych są przedstawiane najczęściej w postaci map, na których odnotowywane są wszelkie zmiany przestrzenne.
Potencjalny inwestor, który podjął decyzję o budowie obiektu, musi skontaktować się z Urzędem Miasta lub Gminy na terenie, której zamierza postawić zaplanowany obiekt. Uzyska on tam informację, czy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może wykonać daną inwestycję. Jeśli inwestor uzyska od uprawnionego organu decyzję o warunkach zabudowy może zwrócić się do geodety o sporządzenie planu zagospodarowania terenu działki. Plan taki tworzony jest na bazie aktualnej mapy do celów projektowych. Na tą mapę geodeta nanosi odpowiednie zmiany zgodnie z pomiarami wykonanymi w terenie. Gdy zakończone są prace projektowe inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę.
Usługi świadczone przez uprawnione biura geodezyjne niezbędne są także na każdym etapie budowy, aby była ona zgodna z projektem.

W czasie realizacji inwestycji zalecany jest stały kontakt z biurem geodezyjnym. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne inwestycji są niezbędne do uzyskania protokołu odbioru. Dlatego wybór dyspozycyjnego i solidnego geodety jest jednym z ważniejszych wyborów podczas realizacji każdej inwestycji.